Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 8 septembrie 2009

Psaltirea Maicii Domnului


CATISMA 1

PSALMUL 1

1. Fericit bărbatul care iubeşte numele tău, Marie, Maică pururea Fecioară.

2.Căci cu darul tău sufletul său se va întări şi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, va da multe roade la vremea sa.

3. Fericită eşti tu între femei pentru smerenia şi credinţa inimii tale,

4. Căci tu covârşeşti toate femeile cu frumuseţea ta şi întreci pe îngeri şi pe arhangheli cu sfinţenia ta !

5. Milele şi îndurările tale peste tot se vestesc. Dumnezeu a binecuvântat lucrul mâinilor tale !

PSALMUL 2

1. Preasfântă Doamnă Fecioară, pentru ce se tulbură neamurile care se ridică împotriva mea ?

2. Ruşinează-i şi doboară-i la pământ cu furtuna îngrozirilor şi înfricoşărilor tale!

3. Risipeşte norii fărădelegilor noastre, ridică povara păcatelor noastre !

4. Veniţi la Maica Domnului toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi ea vă va odihni pe voi!

5. Apropiaţi-vă de ea când sunteţi năpăstuiţi şi Născătoarea de Dumnezeu vă va lumina cu strălucirea feţei sale!

6. Binecuvântaţi-o din toată inima, căci de mila ei este plin tot pământul !

PSALMUL 3

1. Preasfântă Doamnă pururea Fecioară, cât s-au înmulţit vrăjmaşii mei, văzuţi şi nevăzuţi, care mă necăjesc! Risipeşte-i cu viforul dreptăţii tale!

2. Miluieşte-mă, Stăpână, şi vindecă-mă de neputinţele mele!

3. Încălzeşte inima mea cea rece şi nu mă lăsa sa cad în mâinile vrăjmaşilor mei sufleteşti.

4. În ziua morţii mele, vino în ajutorul sufletului meu, ca să mă duci la limanul mântuirii .

5. Slavă ţie, ocrotitoarea celor fără de ajutor!

Slavă...şi acum...

PSALMUL 4

1. Când te-am chemat, Preasfântă Fecioară Doamnă, cu credinţă şi cu nădejde, tu m-ai auzit şi cu mila ta m-ai apărat.

2. M-ai izbăvit din cursele duhurilor răutăţii de sub cer, care s-au pregătit să mă înghită şi din mâinile cele răpitoare care caută sufletul meu,

3. Revărsându-ţi bunătatea milostivirilor tale, asupra tuturor celor ce cheamă numele tău cel sfânt!

4. Binecuvântată eşti tu între femei, Doamnă, Stăpână Fecioară şi stăpânirea ta se va întinde în vecii vecilor!

PSALMUL 5

1. Graiurile mele ascultă-le, Preasfântă Doamnă Fecioară, şi nu întoarce de la mine faţa ta de Mamă!

2. Schimbă plânsul meu întru bucurie şi suspinul meu întru veselie, ca să cadă vrăjmaşul sub picioarele mele .

3. Cu rugăciunile tale puternice, zdrobeşte capetele lor cele trufaşe, ca să te binecuvinteze toată limba şi numele tău să-l rostească tot trupul.

4. Binecuvântată eşti, o, fiica Marelui Împărat ceresc ! Tu eşti cununa tuturor sfinţeniilor. Tu eşti slava Ierusalimului celui de Sus şi a celui de jos .

5. Cei ce te binecuvintează vor reuşi în lucrurile lor. Cei ce te binecuvintează, vor fi binecuvântaţi, iar cei ce te ocărăsc vor fi blestemaţi !

6. În casa robilor tăi nu se va împuţina vinul şi belşugul de untdelemn.

7. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, Care te-a zidit ! Binecuvântaţi să fie părinţii tăi care te-au născut !

8. Binecuvântată eşti, Doamnă Fecioară, în cer şi pe pământ, lăudată si preaslăvită în vecii vecilor !

PSALMUL 6

1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, nu întru iuţimea Sa să ne mustre pe noi Dreptul Judecător, nici întru mânia sa să fim pedepsiţi.

2. Tu, apărătoarea noastră, te rugăm să ai grijă de noi, pentru numele tău cel Sfânt,

3. Şi izbăveşte-ne de porţile iadului şi din prăpastia cea întunecoasă cu rugăciunile tale.

4. Ca să cunoaştem în veci minunile tale, căci nu morţii, nici cei ce sunt în iad te vor lăuda pe tine, ci noi, cei vii, cu Harul tău te vom binecuvânta !

Slavă... Şi acum...

PSALMUL 7

1. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în tine am nădăjduit,

2. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc, pentru ca în smerenia mea să fiu bineplăcut ţie.

3. Strălucirea feţei tale să lumineze sufletul meu şi privirea ta cea milostivă să însenineze conştiinţa mea

4. Şi prin tine voi aduce rugăciunile mele Celui Preaînalt !

PSALMUL 8

1. Preasfântă Stăpâna mea, spre tine nădăjduiesc, izbăveşte sufletul meu de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi.

2. Prin tine Domnul nostru S-a făcut Mântuitorul şi Fratele nostru.

3. Ca focul în rug şi ca roua pe lână, a coborât peste tine Cuvântul lui Dumnezeu, Ce3l mai înainte de veci,

4. Care pe Duhul Sfânt aflându-L, te-a umbrit cu puterea Celui Preaînalt.

5. B inecuvântat este Rodul pântecelui tău ce s-a zămislit în tine.

6. B inecuvântată este Naşterea ta cea feciorească.

7. Binecuvântată este curăţia Trupului Tău.

8. Binecuvântate sunt îndurările inimii tale.

9. Slavă ţie, apărătoarea tuturor credincioşilor, cea plină de osârdie !

Slavă... Şi acum...

Sfinte Dumnezeule...Preasfântă Treime...Tatăl nostru...

Apoi troparele gl. 1

Luminează-mi, atotbună, sufletul meu cel întunecat şi alungă de la mine nesimţirea. Învaţă-mă sa fac voia Fiului tău, ca să primesc iertarea multelor mele păcate !

Slavă...

Dă-mi, Fecioară, umilinţă şi îmbelşugată vărsare de lacrimi, din care să izvorască adâncul îndurărilor, uscându-mi potopul răutăţilor şi curgerea patimilor, una Preacurată !

Şi acum...

Judecătorul se apropie, sfârşitul este la uşă, veghează, suflete şi strigă din adâncul inimii către Maica Dumnezeului nostru : Izbăveşte-mă de înfricoşatele chinuri şi cu mijlocirea ta aşează-mă în loc luminos !

Apoi : Doamne miluieşte(de 40 de ori) şi rugăciunea aceasta :

Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Doamna mea, iubitoare de oameni, Tu ştii gândurile şi faptele mele şi neputinţa firii mele, ţie îţi înfăţişez sufletul meu, pe care l-am spurcat cu păcatele şi cu gândurile mele cele netrebnice, dar tu, Stăpână, cunoşti putreziciunea rănilor mele trupeşti şi sufleteşti. Tot tu să-mi dai şi vindecarea, vărsând peste ele o picătură din milostivirea şi iubirea ta de oameni. Caută, aşadar, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, cu ochiul tău cel milostiv la ticalosul meu suflet, care este stăpânit de povara păcatelor şi care este gata sa fie predat focului de către Dreptul Judecător. Dar cu rugăciunile tale şi cu iubirea ta de oameni, fă-l bineplăcut Fiului tău şi Dumnezeului meu ca să nu mă vădească înaintea îngerilor şi a oamenilor, cu gândurile şi cu faptele mele cele rele, ci să te asculte pe tine, ca un bun şi iubitor de oameni, care te rogi pentru sufletul meu cel păcătos. O, scăpare a credincioşilor ! Miluieşte-mă pe mine, care mă tăvălesc în prăpastia păcatelor, dar care îţi aduc suspinele mele dintr-o inimă zdrobită, pentru ca prin apărarea ta să mă învrednicesc de iertarea nenumăratelor mele păcate. Dumnezeu, Fiul tău, te-a făcut pe tine scăpare.

Aşa, Doamne Iisuse Hristoase, Care ai voit pentru milostivirea Ta, să Te naşti din Preacurata Maică şi pururea Fecioara Maria, pentru mântuirea oamenilor, primeşte-o pe aceasta mijlocitoare pentru mine nevrednicul. Nădăjduind la ajutorul şi în apărarea ei,lcad la nemăsurata ta bunătate şi iubire de oameni, ca să primesc oertarea păcatelor mele pe care le-am făcut înaintea ta, Doamne, că Ţie se cuvine slava, cinstea, închinăciunea, cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Sursa imaginii : http://www.librariasophia.ro/cartea-carte/1430-psaltirea-maicii-domnului-.html

Închinare către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu - Din lucrările Sfântului Dimitrie al RostovuluiVeniţi să ne închinăm Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu !

Veniţi să ne închinăm Fecioarei Maria, Împărătesei noastre, Născătoarei de Dumnezeu !

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însăşi Doamna, Fecioara Maria, Împărătesa noastră, Născătoarea de Dumnezeu !

Ne închinăm ţie, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care prin naşterea ta, ne-ai arătat nouă Lumina cea adevărată, Împărăteasa cerului şi a pământului , nădejdea celor fără de nădejde. Ajutătoarea celor fără de ajutor, Mijlocitoarea tuturor păcătoşilor ; tu ne acoperă şi ne apără de toate nevoile şi necazurile sufleteşti şi trupeşti şi fii nouă, te rugăm, Apărătoare, cu sfintele tale rugăciuni! Ne închinăm binecuvântatei tale zămisliri şi naşterii tale din sfinţii tăi părinţi, Ioachim şi Ana ! Te rugăm, Doamna noastră, să ne dai viaţă fără de păcat ca să zămislim şi să naştem roade de pocăinţă !

Ne închinăm Intrării tale în Biserica Domnului, Pruncă de trei ani fiind şi te rugăm, Lumina noastră, să ne faci, cu rugăciunile tale, Biserică a Duhului Sfânt !

Ne închinăm Bunei tale Vestiri, Preacurată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, când prin lucrarea Duhului Sfânt, cu glasul Arhanghelului, ai zămislit Cuvântul Tatălui şi te rugăm, Lumina noastră, să ne binevesteşti nouă, celor deznădăjduiţi, mântuirea !

Ne închinăm Naşterii tale, când L-ai întrupat şi L-ai năcut pe Hristos, Mântuitorul lumii, şi ai devenit astfel, Maica lui Dumnezeu slăvită şi preaînălţată de toată făptura, şi te rugăm, Lumina noastră, fă-te Maică Milostivă acum şi în veacul viitor !

Ne închinăm curăţiei tale, ceea ce eşti neîntinată, fără sminteală, fără greşeală, Preacurată şi te rugăm, Lumina noastră, curăţeşte-ne de toată spurcăciunea trupului şi a duhului, cu rugăciunile tale !

Ne închinăm şi cinstim durerile tale, pe care le-ai răbdat în vremea patimilor de bunăvoie ale Fiului tău, când s-a împlinit proorocia lui Simeon, căci prin însuşi sufletul tău a trecut sabia şi te rugăm, Lumina noastră, de durerile trupeşti şi sufleteşti, izbăveşte-ne !

Ne închinăm ţie, Doamnă, aducându-ne aminte de bucuria ta pe care ai avut-o în vremea Învierii Fiului tău şi te rugăm, Lumina noastră, să ne adormi patimile noastre trupeşti, cu ajutorul tău !

O, Preasfântă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu, primeşte această mică rugăciune şi o du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască si să lumineze, pentru tine, sufletele noastre !

Privind la chipul tău preasfânt, ca şi cum te-am vedea cu adevărat chiar pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cu credinţă şi cu dragoste şi din toată inima cădem şi ne închinăm în faţa celui ce este mai înainte de veci, în faţa Pruncului pe care Îl ţii în braţele tale, în faţa Domnului nostru Iisus Hristos !

O, Preasfânta noastră Doamnă, Împărăteasa Cerului, preaslăvită Stăpână, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, adevărată mângâiere a tuturor întristaţilor, viaţa şi învierea tuturor celor ce nădăjduiesc spre tine ! Apleacă, o, Doamnă, preacuratele tale urechi spre rugăciunea noastră pe care ţi-o aducem noi, nevrednicii robii tăi !

O, Maica noastră milostivă, arată mila ta spre noi care suntem plini de întristare şi ne aflăm pururea în păcate şi nu ne dispreţui pe noi, mult păcătoşii robii tăi !

O, Maica noastră preafrumoasă ! Tu eşti pricinuitoarea tuturor bunătăţilor, învierea muritorilor şi izbăvirea celor pierduţi ! Primeşte această nevrednică rugăciune a robilor tăi căzuţi şi mult păcătoşi, în acest ceas de amară plângere şi dureroasă cerere, căci îndrăznim a grăi către tine, Preasfântă Doamnă Împărăteasă Născătoare de Dumnezeu , zicând împreună cu îngerii : « Născătoare de Dumnezeu, Sfântă Fecioară Marie, Cea plină de Dar, căci ai zămislit cu trup pe Fiul lui Dumnezeu ».

Bucură-te, că tu L-ai purtat la sânul tău !

Bucură-te, că tu L-ai născut !

Bucură-te, că tu L-ai hrănit !

Bucură-te, că Lui i s-au închinat magii !

Bucură-te, că pe Hristos la trei zile în biserică L-ai aflat.

Bucură-te, că Hristos a înviat din morţi şi S-a înălţat la cer !

Bucură-te, că tu însăţi ai fost luată la cer !

Bucură-te, că ai întrecut pe îngeri cu fecioria şi pe sfinţi cu slava !

Bucură-te, că tu faci pace pe pământ !

Bucură-te, că locuitorii cerului toţi îţi sunt ascultători !

Bucură-te, că tu poţi să ceri tot ce vrei de la Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru !

Bucură-te, că te-ai învrednicit să fii aproape de Sfânta Treime !

Bucură-te, că eşti Maica oamenilor rătăciţi care aleargă la tine cu credinţă !

Bucură-te, că bucuria ta în veci nu se sfârşeşte !

Bucură-te, cea plină de Dar, Domnul este cu tine !

O, Preasfântă Stăpână, Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu ! Primeşte nevrednica noastră rugăciune şi ne păzeşte de moartea cea năprasnică şi ne dăruieşte pocăinţă înaintea sfârşitului nostru ! Amin.

Stăpână, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul !

Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub Sfânt Acoperământul tău. Amin.

Sursa icoanei: http://molonlabe70.blogspot.com/2009/09/icon-of-mother-of-god-of-pochaev.html