Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 12 octombrie 2009

...şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet....(II)De la acelaşi domnitor moldovean învăţăm, dacă ne aplecăm cu atenţie asupra relatării, cât preţuieşte milostenia, cum răsplăteşte Dumnezeu celui ce dăruieşte fără a aştepta ceva în schimb, numai pentru dragostea lui Hristos şi spre slava numelui Său. Precum bunul samaritean, văzându-şi aproapele căzut între tâlhari, zăcând abia viu, îi sare în ajutor. În vremuri de restrişte, dispreţuind cele trecătoare ale acestei lumi, ridicându-se deasupra viclenei iubiri de arginţi, , domnitorul Vasile Lupu plăteşte datoriile Patriarhiei ecumenice, uşurându-i povara sub care se prăbuşise. Câştigă astfel recunoştinţa patriarhului Partenie, cum scrie în Pateric, şi vede înflorind această rară virtute în inima ierarhului din Constantinopol. Câţi dintre cei ajutaţi în ceasul greu al prăbuşirii îşi mai amintesc măcar de binele făcut şi câţi mulţumesc binefăcătorului lor când Domnul le înseninează din nou calea mântuirii ? Generozitatea patriarhului Partenie nu este la îndemâna oricui, însă Dumnezeu nu caută doar la valoarea darului, ci se bucură şi de gândul cel bun. Recunoştinţa noastră se poate la fel de bine exprima prin rugăciunile înălţate pentru binefăcătorii noştri, cărora Domnul le întoarce însutit şi înmiit.

Dacă până aici m-am oprit asupra gesturilor exemplare ale unor oameni aleşi, luminaţi şi bogat dăruiţi de Dumnezeu, vă îndemn să zăbovim o clipă privind şi spre popor, spre cei ce au primit doar un talant sau doi, dar l-au sporit, urmând pilda vrednicilor  conducători, dascăli şi ierarhi , care îi păstoreau. Clerici, monahi şi credincioşi se grăbesc să întâmpine la Galaţi corabia care aduce odorul de mult preţ, însoţindu-l în procesiune cu rugăciuni, cântări duhovniceşti şi făclii aprinse,  pentru că lumină este orice sfânt pe care Domnul nu îngăduie să-l ascundem sub obroc, ci îl pune să lumineze toată casa Lui duhovnicească, Sfânta Biserică. Nădejdea în ocrotirea Cuvioasei Parasheva trebuie să fi umplut toate sufletele creştineşti aflate în procesiune, de lumină duhovnicească şi de har. Sfânta Parascheva, cea mult-folositoare, iată că pune în mişcare întreaga suflare românească a locurilor, ajutând creştinilor să uite de grijile vieţii trecătoare şi să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Adevărată făclie nestinsă este Cuvioasa Maica noastră Parascheva, iar poporul, în simplitatea şi curăţia inimii lui, o urmează cu smerenie şi credinţă.
Domnitor, mitropolit, cler şi popor, deopotrivă se închină moaştelor Sfintei care avea să lumineze Moldova secole de-a rândul, din racla ei de la « Sfinţii Trei Ierarhi », dând mărturie tuturor cum cinsteşte Domnul pe cei ce Îi slujesc Lui.
Prin purtarea Sa de grijă, calea către Împărăţie este arătată până la sfârşit de făcliile pururi aprinse ale Sfinţilor, care răspund la puţină dragoste cu dragoste jertfelnică, la rugăciune sărmană, cu rugăciune mijlocitoare, la prăznuire trecătoare, cu ocrotire necontenită. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieşte-ne şi pe noi !
Întru tine, Maică, cu osârdie s-a mântuit...(I)Citind în « Patericul românesc » despre viaţa Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, gândul   s-a oprit cu mirare şi cu bucurie asupra rândurilor de mai jos :
« În anul 1639, domnul Moldovei, Vasile Lupu, terminând de construit frumoasa biserică a  Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi, din Iaşi, căuta să-şi înzestreze ctitoria şi capitala ţării cu moaştele unor sfinţi făcători de minuni . Deci, rugându-se lui Dumnezeu, a auzit de moaştele renumite ale Sfintei Parascheva. Şi cum milostivul domn plătise turcilor o mare parte din datoriile Partiarhiei, în vara anului 1641, partiarhul Partenie i-a dăruit drept recunoştinţă cel mai de preţ odor pe care îl avea – moaştele Cuvioasei Parascheva. Până la Galaţi au fost aduse cu corabia, iar de aici au fost însoţite până la Iaşi de numeroşi clerici, monahi şi credincioşi cu făclii aprinse în mâini. Aproape de Iaşi le-au întâmpinat Vasile Lupu şi mitropolitul Varlaam cu tot clerul şi divanul  şi le-au aşezat  cu mare cinste în biserica Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi, la 13 iunie 1641, în sunetul clopotelor şi în armonia frumoaselor cântări duhovniceşti. »
(Arh. Ioanichie Bălan, Parericul românesc, pagina 61)
Această însemnare a vrednicului de pomenire arhimandrit Iaonichie de la Sihăstria mi-a deşteptat o reflecţie nu tocmai senină asupra curgerii veacurilor, care aduce cu sine schimbări atât de dramatice în sânul unui popor dreptcredincios şi plin de evlavie sfântă faţă de Biserica vie, biruitoare asupra păcatului şi a morţii, a celor ce au purtat lupta cea bună şi, încheind alergarea, s-au dus la Domnul, de unde cu dragoste necuprinsă mijlocesc pentru noi.
V-aţi putea întreba, iubiţi cititori, ce au să-mi mai spună mie, cetăţean al anului 2009, vieţile şi petrecerea unor oameni de acum mai bine de trei veacuri şi jumătate ? Ce-ar putea să mă înveţe pe mine, cetăţean al Uniunii Europene şi ortodox prins în valul ecumenist, secularizant şi globalist al vremii mele, un domnitor , un partiarh şi un popor mărunt ca al Moldovei de la 1641 ?
Dar istoria are întotdeauna ceva să ne înveţe.
Să reflectăm mai întâi la purtarea domnitorului Vasile Lupu, personalitate istorică destul de cunoscută românilor de altădată, (care erau educaţi în cultul valorilor naţionale, oricât de strâmbe şi rele ar fi fost intenţiile celor ce ne educau), un domnitor care vrea să fie păstrat în memoria  neamului său printr-o ctitorie religioasă, printr-un sfânt lăcaş închinat lui Dumnezeu. El ştie că important este să te afirmi în lume mai ales ca ortodox şi abia apoi ca reprezentant al puterii politice şi vârf al ierarhiei sociale.
Vasilie-Vodă se înfăţişează poporului său şi apoi lumii întregi ca drept credincios creştin, iubitor de Dumnezeu şi de aproapele, om care pune grija pentru mântuirea sufletească mai presus de orice bun pământesc. Şi nu numai cu vorba, ci şi cu faptele !  El închină Sfinţilor Trei Ierarhi, printre care şi Sfântului Vasile cel Mare, ocrotitorul său, o biserică, mărturie a credinţei, nădejdii şi dragostei creştine, a preţuirii valorilor duhovniceşti nepieritoare. Vasile Lupu-Voievod are grijă, după porunca evanghelică a Mântuitorului, mai întâi de suflet, care este mult mai de preţ decât trupul. Moştenirea lăsată de acest luminat domnitor neamului său, ca rod al evlaviei sale faţă de Biserică, trup al lui Hristos, corabie a mântuirii, ajutor şi călăuzire spre limanul de pace al vieţii veşnice, a dăinuit spre a da mărturie la Judecată despre lucrarea pământească a robului lui Dumnezeu Vasile.
Pravoslavnicul voievod ne învaţă, iată, să ne îngrijim de suflet. Dar pilda lui cea bună nu se rezumă la atât. Priviţi cum faptele sale nu se săvârşesc decât cu rugăciune smerită şi stăruitoare către Dumnezeu, Care ascultă cererile spre mântuire ale credincioşilor, după modelul său binecuvântat. Aşadar, să nu uităm că nimic bun nu se face fără ajutorul lui Dumnezeu şi fără rugăciune şi să ne întemeiem viaţa pe acest adevăr.
Să medităm o clipă şi asupra darului pe care Vasile Lupu găseşte de cuvinţă să-l aducă ctitoriei sale : sfintele moaşte ale unei bineplăcute a lui Dumnezeu. Pentru omul modern şi ateu sau batjocoritor de cele sfinte, sfinţenia nu este credibilă. El zâmbeşte ironic dacă aude pomenindu-se de sfinţi, de viaţa, nevoinţele şi minunile acestora. Dar pentru creştini, ocrotirea unui sfânt nu are preţ, este o binecuivântare dumnezeiască, iar tot ceea ce în numele său se cere cu credinţă, se va da de la Domnul.
Sfântul este cel mai statornic rugător pentru noi, pe pământ sau în ce, el nu conteneşte să ceară mila lui Dumnezeu pentru toţi.  Cuvioasa Parascheva, de 369 de ani  de când ne-a binecuvântat cu venirea sa printre noi, dă mărturie despre acest adevăr. Prin rugăciunile ei, poarta minunilor şi a harului revărsat din belşug s-a deschis tuturor celor ce i se roagă cu credinţă şi care mult o cinstesc şi o iubesc.