Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 19 februarie 2010

Cum se curăţă, se păzeşte şi linişteşte inima

« Cine iubeşte pe Dumnezeu din toată inima
 primeşte curăţia inimii în dar »
Inima e partea cea mai adâncă a sufletului, de unde se conduce mintea, simţurile şi trupul omului. Omul face voia inimii, împlineşte dorurile, şoaptele ei, care vin de la Dumnezeu – când e curată – sau de la satana, când e pângărită şi locuită de gânduri şi duhuri rele.
Când e curată, inima e palatul lui Hristos, sălaşul lui Dumnezeu. Când e pângărită, în interesul vieţii şi al fericirii vremelnice şi veşnice, trebuie curăţită, golită de toate gândurile rele şi umplută cu virtuţile şi darurile Sfântului Duh, ca să devină din nou palatul şi sălaşul dumnezeirii.
Ca şi curăţirea şi paza minţii, curăţirea, înţelepciunea şi paza inimii se face prin :
Iubirea lui Dumnezeu în primul rând. Când văzduhul şi cerul inimii este plin de  iubirea lui Dumnezeu, necurăţia şi răutatea păcatului nu mai au loc în ea. Cine iubeşte pe Dumnezeu din toată inima primeşte curăţia inimii în dar, ca şi femeia păcătoasă iertarea de la Mântuitorul ; « Iartă-se păcatele ei cele multe, că mult a iubit. Iar cui se iartă mai puţin, iubeşte mai puţin »(Lc. 7, 47)
[...] Cine suferă ura şi orice gând rău în inimă, e străin de iubirea lui Dumnezeu.*
Credinţa în Dumnezeu este alt mijloc, altă putere de curăţire a inimii. « Dumnezeu cunoscătorul de inimi...curăţeşte prin credinţă inimile păgânilor »(FA 15 : 7-9). Şi aici se adevereşte cuvântul Evangheliei : « Cel ca va crede ... se va mântui... »(Mt. 16 : 16). Este mai presus de orice îndoială că nivelul  vieţii morale a creştinilor este neasemănat mai ridicat decât al necredincioşilor, şi aceasta din grija ce o poartă răspunderea ce o simt ei pentru paza şi curăţirea sufletului lor. Credinţa face din  păgâni creştini şi din inimile pângărite inimi curate, când bineînţeles e vie, dreaptă şi lucrătoare prin iubire.(Gal. 5 : 6).
Virtuţile Evangheliei : înfrânarea poftelor, supunerea dorinţelor voii lui Dumnezeu şi astâmpărarea lor prin stăpânirea de sine, simplitatea, sinceritatea, smerenia, bunătatea şi toate celelalte virtuţi religioase şi morale care trebuie să împodobească un suflet creştin. Nu da frâu liber poftelor inimii, ci frânează-le, frânge şi smereşte-ţi inima.
« Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi »(Ps. 50 : 18).
Deci, creştine, să crească în inima ta chiparosul în locul scaiului, mirtul în locul urzicii(Is. 55 : 13) şi crinul în locul mătrăgunei. Căci, « dacă crinii cresc mai cu seamă în văi, inima care se va face vale de umilinţă, va naşte şi ea crini »(Cuv. Ioan Carpatiul, Filocalia 4). Virtuţile umplu inima şi mintea, memoria, imaginaţia şi toate încăperile sufletului de  prezenţa lui Dumnezeu ; fac sufletul să  simtă pe Dumnezeu de faţă şi astfel să se păzească pe sine curat de orice întinăciune. Supunerea la conducerea Sfântului Duh şi deprinderea(exerciţiul) virtuţilor sunt cei doi poli ai vieţii duhovniceşti în calea ei spre desăvârşire. [...]
Trezvia minţii, reculegerea, privegherea, atenţia trează la tot ce se petrece în inimă, e alt mijloc de pază a inimii. « Paza zilei pregăteşte sfinţenia nopţii », iar « privegherea din vremea nopţii deschide  sufletului calea spre curăţia zilei », spune Sf. Casian Romanul.. În inimă se nasc o mulţime de fii şi fiice, gândurile şi poftele trupului(Cuv. Evagrie Monahul) ; inima poate cuprinde pe Dumnezeu şi pe satana, adică sau pe Dumnezeu sau pe satana, raiul şi iadul. Paza inimii, cu trezvie, naşte gânduri bune ; cercetarea ei atentă şi zilnică, înlătură pe cele rele. « Cercetează-te, frate, în fiecare zi,  ca să-ţi cunoşti inima şi să vezi ce patimi se află în ea înaintea lui Dumnezeu ; şi leapădă-le din inima ta, ca să nu vie osânda rea asupra ta »(Filocalia ,1, 402). « Cercetează-te în fiecare zi, spune Sf. Simeon Noul Teolog, cugetă în tine : Cum a trecut ziua ? Am greşit ceva ? Am fost ascultător în slujba mea sau asupritor ? Am lipsit de la biserică sau de la pravilă ? Nu m-am ocupat de lucruri nefolositoare sau păgubitoare ? Apoi strigă către Dumnezeu cu lacrimi de pocăinţă : Doamne iartă-mi câte am greşit cu lucrul, cu cuvântul, cu ştiinţă şi cu neştiinţă, căci multe greşim şi nu ştim ».
Paza minţii şi curăţia inimii sunt tot atât de trebuitoare  vieţii duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, ca şi mâncarea şi băutura vieţii trupeşti. « Precum e cu neputinţă a trăi viaţa aceasta făra a mânca şi a bea, tot aşa e cu neputinţă ca fără paza minţii şi curăţia inimii, care este şi se numeşte trezvie, să ajungă sufletul la o stare duhovnicească şi plăcută lui Dumnezeu sau să se izbăvească de păcatul cu mintea, chiar dacă se sileşte cineva, de teama muncilor, să nu păcătuiască »(Sf. Isihie Sinaitul). « Inima păzită cu atenţie neîncetat, naşte gânduri luminoase, ca şi cărbunele flacăra »(ibidem).
Lupta cu gândurile este încă un mijloc de pază şi de curăţire a inimii. Războiul nevăzut, războiul duhovnicesc începe în inimă ; « acolo este lupta şi cântarul, şi hotărârea şi balanţa dragostei de Dumnezeu  şi a dragostei de lume ; acolo se îndreaptă fiecare şi chibzuieşte dacă trebuie să pornească la luptă(Sf. Macarie cel Mare, Omilii duhovniceşti/ 34). Nici cei desăvârşiţi nu sunt scutiţi de acest război ; de necazurile şi suferinţele  curăţitoare de inimi, cu atât mai puţin începătorii în viaţa duhovnicească. Inima judecă gândurile. Un părinte duhovnicesc sfătuieşte ca gândurile bune să le  aşezăm şi să le păstrăm « în cămara cea mai dinăuntru a sufletului », iar pe cele potrivnice, alungându-le, pedepsindu-le cu loviturile cugetării raţionale, nedându-le niciun loc, nici sălaş în cuprinsul sufletului tău, sau mai bine zis junghie-le desăvârşit cu sabia rugăciunii şi a cugetării dumnezeieşti, ca prin omorârea tâlharilor să se înfricoşeze căpetenia tâlharilor. Gândul rău în inimă este ca şarpele în sân, muşcă şi otrăveşte de moarte. [...] « Deci să omorâm repede puii şepilor şi să nu purtăm în inimă gândurile rele, ca să nu suferim amarnic ». (Sf. Teodor al Edesei, Filocalia 4, 212). De aceea, sau războim noi, junghiem şi ucidem în inimă gândurile rele prin gânduri curate, sau ele ne otrăvesc şi ne omoară pe noi. Cu înlăturarea gândurilor rele, sfâşierea şi durerea inimii încetează, cugetul se linişteşte, mintea se uneşte cu inima, rănile sufletului se vindecă şi omul se împacă. Mai simplu şi mai uşor se dă lupta cu gândurile cele rele dacă închidem inima în faţa lor. »
Preot Ilarion Felea, Spre Tabor, Volumul II, Editura Crigarux şi Mănăstirea Petru Vodă, 2007, pp. 168-172
*« Cel ce vede în inima sa vreo urmă de ură faţă de vreun om oarecare, pentru vreo anumită greşeală, e cu totul străin de iubirea lui Dumnezeu, deoarece iubirea de Dumnezeu nu suferă câtuşi de puţin ura faţa de om »(Sf. Maxim Mărturisitorul, Filocalia, 4).
Imagine :