Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 26 ianuarie 2010

Unde nu este durere...Dumnezeu a luat-o pe Cosmina în Împărăţia Lui şi Îi va dărui toată bucuria şi dragostea fără de moarte !
Să ne rugăm pentru alinarea sufletului mamei ei şi a celor care aici, pe pământ, au iubit-o şi au luptat cum au putut, pentru ea !
Azi, 26 ianuarie 2010, la ora 5, 30, COSMINA  a trecut la Domnul !

« Domnul, Care pururea este şi toate le plineşte, precum este acum cu dumneavoastră şi în dumneavoastră, aşa va fi şi după această trecere. Iar unde este Domnul, acolo sunt şi cerul şi tot ce este în cer : şi vederea cerească, şi auzirea cerească, şi simţiri pe potrivă, răcoare de dimineaţă ce împrospătează, privelişti şi feţe minunate. Să vă dea Domnul ca, însoţită de acestea, să ajungeţi la Tronul Lui, unde El va fi văzut de dumneavoastră în chip gândit, aşa cum este în trupul Său proslăvit, strălucitor şi atotluminător.[...]
Scriu ca şi cum aţi fi în pragul morţii, potrivindu-mă cuvintelor dumneavoastră. De vreme ce  sunteţi încredinţată că , iată uşa se va deschide îndată şi se va arăta solul lui Dumnezeu să vă cheme la nuntă, fiindcă s-au gătit deja toate, sunteţi şi datoare să vă purtaţi ca şi cum s-ar fi întâmplat acestea.
Unele istorisiri despre cei ce mor spun că mai înainte vin spaime. Dar sunt şi istorisiri care ne dau încredinţare că unii dintre cei ce pleacă nu doar că nu au parte de spaime, ci  prin cuvântul lor plin de îndrăznire gonesc hâdele cete ale dracilor, care de unii ca aceştia nici nu se pot apropia, fiind alungate de duhul trăitor în cel ce moare, care a fost zidit de către Duhul lui Dumnezeu de-a lungul întregii căi străbătute după întoarcerea spre Dumnezeu. Îmbărbătaţi-vă deci şi să se întărească inima dumneavoastră. Se vor risipi cei din tabăra vrăjmăşească şi se vor apropia  ai noştri plini de lumină, frumoşi, aducători de veselie şi fericire. Har dumneavoastră şi pace !
Sfântul Teofan Zăvorâtul(Boala şi moartea)

Tâlcuire la Psalmi


« Întru ce îşi va îndrepta tânărul calea sa ? Întru păzirea cuvintelor Tale »
(Psalmul 118, 9)


Aici David este şi cel ce întreabă, şi cel ce răspunde. Că de vreme ce tinereţea este fără multă înţelepciune, uşoară şi lesne amăgită, pentru aceasta are trebuinţă de paza poruncilor lui Dumnezeu, că paza aceasta a poruncilor îndreptează viaţa tânărului şi o păzeşte.

Notă de subsol :
Zice însă Teodorit :
« Lesne povârnită este tinereţea şi către răutate iute-plecată, că se înviforează de felurite valuri de pătimiri. De aceea are nevoie de povăţuitor care să-l îndrepteze la limanuri ; iar acesta este propriu dumnezeieştilor cuvinte : că acestea abătând de la căile potrivnice, sunt destule a îndrepta şi a povăţui către calea dumnezeiască. Şi ceea ce este zăbala la calul de herghelie şi frâu, aceasta se face tinerilor dumnezeiescul cuvânt. »
Zic însă Marele Vasile şi Eusebie :
«  Să se înveţe cei ce acum plinesc cuvântul, ori sunt încă tineri care încă nu viază cu fărădelege, dar spre care a venit porunca lui Dumnezeu, pe care păcatul a început a-i mişca şi a-i tulbura, să se înveţe, zic, a-şi îndrepta cale loruşi, iar atunci când se dumiresc şi caută cum s-ar face aceasta, să se înveţe a păzi cuvintele lui Dumnezeu, răspunzând cu rugăciune şi zicând lui Dumnezeu :  « Îndreptăm calea vieţii noastre când păzim cuvintele  Tale cele semănate în dumnezeieştile Scripturi ». Că păzindu-se acestea nu lasă pe cel tânăr a călători strâmb, nici a se face în aşa fel încât să zică : Păcatele tinereţii mele şi ale neştiinţei mele să nu le pomeneşti, că bine este omului, precum zice Ieremia, din tinereţile sale să poarte un jug(Plângeri 3 : 27), căruia nici nu i se va zice : Cele ce nu le-ai adunat în tinereţea ta, cum le vei afla la bătrâneţe ?(Sirah 25 :3).
Iar Isihie prin mai tânăr înţelege poporul păgânesc, care călătorea strâmb încă mai-înainte de tinereţe ; că acesta este cel ce-şi îndreptează calea sa întru păzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Că înţelegerea dumnezeieştii Legi e tuturor curăţitoare şi povăţuitoare ; căci de multă necurăţie e plină tinereţea, şi pentru aceasta are nevoie de curăţire ; pe aceasta însă căutând-o, a aflat chipul, adică întru păzirea cuvintelor Tale ».


Psaltirea în tâlcuirile  Sfinţilor Părinţi – volumul II

O viziune asupra caracterelor


Roadele educaţiei : caracterul oamenilor şi oameni de caracter
« Fericirea cea mai mare în viaţă e să fii om deplin ;
norocul cel mare
 e să ai, pe deasupra, şi armonia unui suflet frumos,
 adică să fii o personalitate.”
Creierul nu este ca o coală de hârtie nescrisă. Copilul are anumite însuşiri din naştere, care pot determina măcar o parte a caracterului. Altă parte se poate adăuga prin educaţie. Sufletul se poate altoi, ca şi pomii.[...]Ţinta cea mai însemnată a educaţiei e să formeze caracterul, întrebarea e : poţi şti de la început dacă vei izbuti ori nu ? Repetenţii lui Hagenbeck ne spun din capul locului că sunt unele bleavuri din care n-ai să faci oţel niciodată. Totuşi, descoperirea asta nu-i tocmai veche. Acum o sută şi ceva de ani, erau oameni cu multă învăţătură, care pretindeau că educaţia este atotputernică ! Întemeiaţi pe o psihologie care afirma  despre creierul copilului că e ca o coală de hârtie albă(Locke), ei socoteau că poţi scrie pe ea orice vrei. Într-o carte despre suflet(Helvetius, De l`esprit) se spunea că, dacă iei seama ce prinde mintea unui copil, vei ghici îndată apucăturile lui. Cine îşi încarcă mintea cu numere ajunge matematician ; cine se îndeletniceşte cu probleme de fizică ajunge fizician ; cine învaţă versuri va fi poet etc... Prin urmare, poţi creşte un copil cum ai îndopa un curcan. Poţi face şi un om de geniu dacă, alături de cunoştinţe, izbuteşti a deştepta în sufletul lui o pasiune puternică[...].
Dacă lucrurile ar sta aşa,  cum credeau pedagogii materialişti ai veacului al XVIII-lea, Europa ar fi azi plină de oameni geniali şi de caracter.  Adevărul sună însă altfel :
E drept că « nimic nu e în sufletul nostru care să nu fi trecut prin simţurile noastre », dar asta nu înseamnă că creierul e ca o coală de hârtie pe care să scrii orişice. Căci, chiar hârtie de ar fi, şi tot e deosebire : una prinde repede cerneala, alta nu ; una suge, alta lăţeşte scrisul etc. Prin urmare,  copilul vine şi el cu o anumită zestre de la mamă, tată, moşi şi strămoşi.[...] De aici urmează că e de cea mai mare însemnătate pentru părinţi şi profesori să dibuiască din capul locului ce însuşire aduce cu sine copilul din naştere. Lucrul nu e uşor, dar sunt totuşi mijloace ca să pipăim  însuşirile cele mai răsărite ale cuiva. De pilda, unul are o agerime în ceea ce priveşte văzul. Nu numai că deosebeşte bine formele şi culorile, dar le şi ţine minte cu înlesnire. Sunt pictori care pot zugrăvi chipul cuiva după ce l-au văzut o singură dată. Astfel de oameni se zic că au  tipul vizual.[...]
Alţii au un auz foarte fin. Urechea lor e ca placa unui fonograf ; ascultând o singură dată un concert,  pot transcrie din memorie o partitura întreagă[...]Acesta este tipul auditiv.
În sfârşit, alţii se bizuie pe memoria mişcărilor mâinii. Se pomeneşte de croitori care iau măsura  numai pipăind corpul cuiva.  Acest tip se numeşte motor.
Astfel de vorbe dovedesc că pornirile înnăscute au mare însemnătate. Fiecare om este un amestec de însuşiri moştenite şi  altele dobândite cu vremea, aşa că numai închegarea lor în  cursul vieţii îţi poate lămuri care este adevăratul fond al  caracterului unui individ. De unde urmează că încercarea de a caracteriza copilul e cu mult mai  grea decât caracterizarea omului matur.
Totuşi, putem deosebi de timpuriu  mai multe categorii.
I. Oameni simţitori, adică aceia ale căror suflete vibrează foarte uşor. Şi anume :
a)  Unii sunt slabi: tremură şi de umbra lor, ca iepurele. N-au destulă putere fizică, nu-s adânci la cuget şi n-au statornicie nici în ce zic,nici în ce fac. (De obicei, felul acesta de simţire se vede la unele femei.)
b) Alţii sunt simţitori şi gândesc cu mare agerime ; însă de prea multă gândire, rămân nehotărâţi,  nu păşesc la faptă. Cum stă barza într-un picior, aşa stau ei în contemplarea lumii, cântărind mereu cugetul lor şi al altora, luând seama să noteze zi cu zi întâmplările traiului, ca şi cum Universul s-ar învârti în jurul fiinţei lor(Călugări, filosofi, ipohondri...)
c) În sfârşit, sunt oameni simţitori, care au şi destulă putere pentru a lucra, dar lucrul lor e cu toane ca zborul liliacului : aci se avântă spre cer, aci se întorc spre pământ şi ating abia o clipă realitatea, pentru a se dezgusta de ea şi a cădea iarăşi în pirotire. În categoria aceasta intră mulţi artişti.
Din punct de vedere filosofic, oamenii simţitori sunt aplecaţi spre pesimism. Pentru cea mai slabă cauză de nemulţumire, nervii lor vibrează. O mică suferinţă e în stare  să le răscoleasca sufletul mai mult decât o mare bucurie. Senzaţiile organice(interne) precumpănesc asupra impresiilor din afară.[...] Marea impresionabilitate a nervilor e întotdeauna semn de slăbiciune şi de ruină cu o scadenţă foarte apropiată.
II. Temelia unei naţiuni trainice o fac îndeosebi oamenii cu destulă putere, adică energici(voluntari).
La aceştia, pornirea spre lucru e ceva statornic. De dimineaţă până seara, muncitorul vrednic roboteşte când una, când alta. Odihna pare pentru el o greutate. E semnificativ cuvântul unui plugar care, întrebat de ce mai munceşte, după ce agonisise destulă stare, a răspuns : Muncesc ca să nu mă găsească moartea stând...
Omul care  nu cunoaşte odihna şi la care munca porneşte din plinătatea puterilor trupeşti şi sufleteşti, întocmai ca apa din izvor, e tipul de caracter cel mai preţios pentru stat.
Dar  şi în hărnicie putem deosebi variante. Alături de tipul sănătos descris până aici, e şi un tip vulgar, caracterizat printr-un apetit nemăsurat. Sunt oameni care veşnic se agită şi, neavând destulă putere să creeze, ei caută să acapareze, după formula : obraznicul mănâncă praznicul. De aceea, astfel de specimene se amestecă peste tot, pretind toate slujbele, se aşează la toate mesele şi-s gata să dea prin băţ, numai să aibă succes material ori de vanitate. Democraţia modernă a scos la iveală varianta aceasta în toate societăţile contemporane şi, îndeosebi, în cele semiculte, unde oamenii sunt preţuiţi nu în raport cu meritele, ci cu pretenţiile lor.
Exista însă şi un tip de hărnicie superioară : a acelora care lucrează fără să urmărească un interes personal. Aceştia sunt marii creatori(artiştii, oamenii de stat şi inventatorii). Goethe, Cavour, Pasteur...ar fi exemple caracteristice printre moderni. Precum dintre senzitivi se iveşte tipul fricos, iar din ceata harnicilor vulgari iese tipul tiranic al celor care chinuiesc pe alţii, de asemenea, din categoria activilor superiori se înalţă tipul optimistului senin, care potoleşte furtunile şi îndreaptă scăderile epocii lor. Pentru toate neajunsurile lăuntrice, ei se despăgubesc cu  o activitate îndreptată spre o creaţiune impersonală. : artă, stat, ştiinţă etc. Caracterul cel mai deosebitor al acestei hărnicii superioare este lipsa de vanitate.
III. În sfârşit, a treia categorie e a caracterului apatic sau cum îi zice românul : moale. Deosebim şi aici două trepte de  potolire sau nepăsare :
 - a celor sterpi, care vegetează – trândavii adevăraţi;
 - a celor cu oarecare putere de a lucra, iar uneori şi cu o reală putere de a gândi.
Practic vorbind, în loc de cele 8 despărţituri înşirate până aici, ne putem mulţumi cu trei:
 Omul normal. Limba română are un cuvânt frumos, omenie, arătând însuşirea specifică a omului în sens sufletesc. Când ai zis de omenie ai spus tot. Din contră, când ai zis Ne-tot, ai afirmat din capul locului că ai în faţă un exemplar care stă sub nivelul obişnuit al speciei umane. Aşadar, după experienţa condensată în limba poporului nostru, ierarhia valorilor omeneşti cuprinde aceste trepte :
a) netoţi : slăbănogii, trândavii, infirmii, degeneraţii şi, în genere, cei lipsiţi de echilibru. Fireşte, scara e lungă şi foarte variată. La un capăt stau tâmpii care, numai prin caracterele somatice, pot fi puşi în rândul oamenilor. La celălalt capăt stau netoţii cu unele însuşiri remarcabile şi chiar  extraordinare. Pentru un om normal, trebuie oarecare gândire să socotească în minte cât preţuiesc 175 saci de grâu dacă sacul se vinde cu 177 lei. Calculatorul-fenomen îţi spune cu ochii închişi  câte fire de nisip se afla într-o ladă de 376. 891 metri cubi[...] Dar la atât se mărgineşte puterea sufletească a omului ne-întreg. E ca un boa constrictor care, din timp în timp, cască o gură cât o şură, înghite un mistreţ, apoi cade în nesimţire ca un bolovan. [...] Cutare ticălos superlativ nu unea pictura cu beţia, escrocheria, omuciderea şi toată hora viciilor şi a crimelor ? Medicii au o vorbă ciudată. Vorbind despre o rană complicată, un cancer sau o alta grozăvie patologică, ei zic : e un caz frumos ! Adevărul e că oricât de extraordinare ar fi unele însuşiri, astfel de oameni numai « suflete frumoase » nu pot fi ; ci, după toate regulile logice ale clasificării, ei sunt ne-toţi, adică făpturi lipsite de întregimea şi armonia care caracterizează pe omul adevărat.
 De aceea, din punct de vedere practic, educatorul trebuie să ţină veşnic sub observaţie pe toţi netoţii, fie că sunt brute pasive, fie că în mijlocul dezechilibrelor lor licăreşte, ca ochiul şarpelui, raza unei însuşiri, pe care cel fără simţ critic  o numeşte îndată talent[...] socotim că toţi tâmpiţii, toţi  săracii cu duhul şi toate sufletele lipsite de armonia sănătăţii, exact vorbind, merită numele de infra-oameni. Toţi aceştia, ca regim de creştere, intră în categoria repetenţilor lui Hagenbeck. Toată admiraţia pentru virtuozitate – când este, dar imediat, toate lanţurile şi zăbrelele, pentru a izola acel infra-om, botezat pe nedrept cu numele de artist.
b) Mai sus, stă omul normal, având atributul deplin al omeniei. Fie că e muncitor cu palmele, fie că munceşte cu gândul, el este axa împrejurul căreia se învârteşte zilnic tipul speciei omeneşti : mijlociu în unele sau chiar în toate manifestările sale, omul normal are însă armonia care îl ajută să cuprindă şi apoi să reflecteze lumea în proporţiile sale juste. El e chezăşia progresului omenirii. Infra-oamenii sunt eliminaţi, iar oamenii normali elimină pe netoţi, după cum stolul păsărilor sănătoase ciupeşte şi alungă o zburătoare cu înfăţişare monstruoasă. De aceea putem zice : Fericirea cea mai mare în viaţă e să te naşti om întreg.
c)În sfârşit, deasupra mijlociei simpatice, se ridica un tip mai înalt : lângă întregime se adaugă o mare putere, dar în acelaşi timp o deplină armonie între suflet şi manifestările lui în afară. Astfel de exemplare se numesc personalităţi.  Ei sunt ca zeii lui Homer : au toate însuşirile oamenilor, însă ridicate la o treaptă  cu mult superioară. Goethe, de pildă. Frumoasa armonie a vieţii sale pururea activă, pururea simţitoare la natura frumuseţii şi statornic îndreptată spre progresul omenirii[...] e o dovadă că natura nimereşte câteodată îmbinări de însuşiri care ridică unele exemplare la nivelul omului-erou. Aici poate fi vorba într-adevăr de supraoameni, - ceea ce este norocul cel mai mare în viaţă.
Se înţelege, din punct de vedere psihologic, împărţirile înşirate până aici sunt neîndestulătoare. Cele opt nuanţe de caracter cuprinse în categoriile : simţitor, activ şi appatic nu-s aşa de simple. [...] Pentru educator şi pentru omul de stat, e însă vrednic de notat : că numai pe încetul cu încetul, caracterul se încheagă prin colaborare între însuşirile moştenite şi cele adăugate în cursul vieţii, în copilărie şi în tinereţe ; se poate, aşadar, vorbi cel mult de o caracterizare provizorie ; abia în mijlocul vieţii se dezveleşte pe deplin  caracterul adevărat al fiecărui om.

Simion Mehedinţi Soveja, Altă creştere – Şcoala muncii, Editura Rotonda, Piteşti, 2009.