Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 31 decembrie 2009

Să fie 2010 anul lepădării noastre de lume şi de omul cel vechi!


Anul care se apropie să ne fie tuturor spre iertare deplină de păcate, spre îndreptarea vieţii, domolirea sau dezrădăcinarea patimilor şi a relelor deprinderi, înflorirea virtuţilor şi apropierea tot mai strânsă de Domnul, Căruia să-I dăruim toată viaţa noastră aceasta repede trecătoare, nădăjduind să primim de la El viaţa fără de moarte şi pacea Împărăţiei Cereşti !

Slavă lui Dumnezeu pentru toate !
Să fie 2010 anul lepădării noastre de lume şi de omul cel vechi, anul ridicării cu bucurie a crucii noastre mântuitoare spre urmarea lui Hristos până la moarte şi Înviere !
Sfântul Vasile cel Mare să mijlocească pentru noi dinaintea Tronului Sfintei Treimi !
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să nu ne părasească în rugăciunile sale sfinte şi să ne fie grabnic ajutătoare !
Să avem rugăciunile şi mijlocirile tuturor Sfinţilor, Cuvioşilor, Ierarhilor şi Mărturisitorilor lui Hristos !
Sus să avem inimile, către Domnul ! A Căruia este slava, şi marirea, şi puterea  în veci. Amin.

Letters from prisonSome of Valeriu Gafencu`s letters from prison :
The Icon of the New Martyr Valeriu - the Saint of the Prison


February 10 , 1945
As long as Good watches the world, no harm could shake  the moral and deeply christian ground of the pure souls, which are full of infinite love for the Truth and for their neighbour.
The suffering, as hard as can be, has no other reason than to purify  the soul which seeks his salvation.[...] I wish to know that you are prepared to take/ encounter the hardest blows believing that there is another life beyond this passing/ fugacious life we live, an eternal,  happy life, a boundless country in heaven, a country which worth any sacrifice, no matter how big.
I am healthy and happy. Nothing could destroy this disposition. I am  so happy that I wish I could shout aloud, so that the whole world would hear my shouting , so that Tuţa[his father deported in Siberia]  would hear from where he is, so that my happiness would reach the sky!

February, 20, 1945
The Mother of God fulfills my prayers. I live the overflow of some true waves of love which  overwhelm my whole entity, aware of his nothingness as a human being on the earth. I knee in front of the icon, imploring mercy, help and love for me and for my dear ones, parents, relatives, friends,  benefactors, enemies.[...] You know me. I stay silent and meditate/ think  many hours. I send my thoughts away and when I come back to reality I smile. I sing and pray. I am glad in my heart. My daily life has a monotonous aspect My inner life is simple, vivid, full and high, with wishes and dreams which I experience and feel  alive in my soul.
I fight with my sins. And as I explore deeper in my soul, I discover there many other sins. But I shall triumph, with God`s help. I`ve acquired a permanent serenity of the soul and I am satisfied with the gifts that God gives me, because they are priceless. I confess  again the same thing: I experience happiness, I taste it  especially în tears and  pain / suffering; right here I find it sweeter and deeper. I live with the conscience of a sinner. I experience God, the Source of all joys in our lives...] I am very satisfied now that I lived a moral and pure life. În my relationship  with girls I was honest, correct and pure, more precisely, I haven`t sinned. And I loved so much!(...) I tell you honestly, I am happy. I understand and I forgive everything, I forgive anyone which would ever hurt me.