Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

luni, 9 martie 2009

Părinţii de la Optina

“I demand one thing—love one another, so that there will always be peace among you. Peace and love! If you will obey me in this—and I implore you to do this—then you will be my children. I am unworthy and sinful, but the Lord has much love and mercy. I place my hope in Him. And if the Lord will vouchsafe me His radiant abode, I’ll pray for you unceasingly. I’ll say, ‘Lord, Lord! I’m not alone; all my children are with me. I can’t enter in without them; I can’t be alone in Thy radiant habitations. They were entrusted to me by Thee.’”

Elder Sebastian

“Vă cer un singur lucru – iubiţi-vă unii pe alţii, ca să fie întotdeauna pace printre voi. Pace şi dragoste ! Dacă mă veţi asculta în aceasta – şi vă rog să o faceţi – atunci veţi fi cu adevărat copiii mei. Sunt nevrednic şi păcătos, dar Domnul are multă dragoste şi milă. Îmi pun nădejdea în El. Şi dacă Domnul mă va îmbrăca întru slava Sa, mă voi ruga pentru voi fără încetare. Îi voi spune : « Doamne, Doamne, nu sunt singur ; toţi copiii mei sunt cu mine. Nu pot să intru întru slava Ta fără ei. Ei mi-au fost încredinţaţi chiar de Tine. »

Bătrânul Sebastian

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu