Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

duminică, 1 martie 2009

Opinii ale unor cititori


« Lorsque des géologues la découvrent, Agafia n'avait jamais vu d'autres humains que ses proches, le seul endroit civilisé se trouvant à plus d'une heure d'hélicoptère. Et lorsque Vassili Peskov vient lui rendre visite une première fois, Agafia refuse de composer avec la modernité, elle prie cinq heures par jour en vieux russe, la seule langue qu'elle connaisse et lorsqu'on lui parle de s'installer ailleurs elle refuse catégoriquement, si l'on insiste sur les dangers qu'elle court, elle répond : A Dieu de décider. Née en 1944..., Agafia vit toujours loin du siècle dans la sauvage solitude de la taïga. »

« Până ce geologii n-au descoperit-o, Agafia nu mai văzuse alţi oameni în afara rudelor ei. Când Vassili Peskov a vizitat-o prima oară, Agafia a refuzat dialogul cu modernitatea, ea se roagă cinci ore pe zi în vechea limbă rusă, singura pe care o cunoaşte, şi dacă i se vorbeşte de mutarea în altă parte, ea refuză categoric, iar dacă se insistă asupra pericolelor la care se expune acolo, ea răspunde : « Voia Domnului ! ». Născută în 1944, ... Agafia a trăit mereu departe de veacul acesta în singurătatea sălbatică a taigalei. »

« C'est un récit captivant et bien écrit. On comprend un peu plus la complexité de la société russe et aussi la rigidité morale de certains de ses sous-groupes. Merci de m'avoir fait découvir ce livre! » «

« Este o poveste captivantă şi bine scrisă. Înţelegem un pic mai bine complexitatea societăţii ruse şi rigiditatea morală a unor grupări ale ei. »

« L'histoire de cette famille, rapportée par le journaliste Vassili Peskov, est par certains côtés un documentaire captivant qui nous apprend l'existence de personnes dans des conditions de vie totalement improbables. On apprend pourquoi certains vieux-croyants se sont retrouvés dans cette situation, "loin du siècle" selon leurs termes, et comment ils acceptent leur sort comme celui voulu par Dieu. »

« Istoria acestei familii, relatată de jurnalistul Vassili Peskov, este în unele privinţe un documentar captivant care ne învaţă despre existenţa unor persoane în condiţii de viaţă improprii. Ni se spune de ce anumiţi credincioşi de rit vechi au ajuns în situaţia aceasta, « departe de veacul nostru », în termenii lor, şi cum îşi acceptă ei soarta, ca expresie a voii lui Dumnezeu. »

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu