Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

vineri, 14 august 2009

Acatistul Sfinţilor Brâncoveni

Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei;

împreună cu ei şi sfetnicul Ianache - Sfinti Martiri !

(16 august)

Condacele şi Icoasele

Condacul întâi, glasul al 3-lea

Veniti, binecinstitorilor creştini, să aducem cuvioase laude şi cântare duhovnicească dreptcredinciosului voievod Constantin, căci pentru Împărăţia cerurilor şi pentru neam acesta moarte mucenicească a primit, dimpreună cu fiii săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei, şi cu sfetnicul Ianache. Pentru aceasta, din adâncul inimilor, cu veselitoare glasuri să le strigăm: Bucuraţi-vă, mult-pătimitorilor martiri Braâcoveni, care pentru dreapta credinţă mult v-aţi nevoit!

Icosul întâi

Intregind lanţul de aur al noilor martiri, cu neasemănare mai curat decât cel de Ofir, în cetatea marelui Constantin cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu l-aţi mărturisit şi lepădarile pentru bunătăţile vremelnice ale acestui veac trufaş şi nestatornic, desăvârşit le-aţi zdrobit. Drept aceea, minunându-ne de mărimea voastră de suflet, vă aducem cu umilinţă graiuri ca acestea:

Bucuraţi-vă, că avuţia cea stricăcioasă aţi defăimat.

Bucuraţi-vă, că bogăţia cea gândită aţi aflat.

Bucuraţi-vă, că de frumuseţea materialnică nu v-aţi biruit.

Bucuraţi-vă, că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-aţi socotit.

Bucuraţi-vă, preaînţelepţilor, voi partea cea bună aţi ales.

Bucuraţi-vă, că roadele blagocestiei cu bucurie aţi cules.

Bucuraţi-vă, că vitejească răbdare împreună până în sfârşit aţi aratat.

Bucuraţi-vă, că biruinţă deplină asupra lumii, a trupului, şi a diavolului aţi câştigat.

Bucuraţi-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credinţă bine v-aţi nevoit!

Condacul al 2-lea

Luminaţi fiind dintru înălţime, aţi primit a pătimi şi a muri pentru Ziditorul tuturor, că de El să fiţi şi proslăviţi; iar mai dorită decât toată lumea văzută v-a fost cununa mucenicească, pentru care aţi mers la jertfă având pe buze cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Din fragedă pruncie ai înţeles, voievodule Constantin, că "frica Domnului este începutul înţelepciunii" şi te-ai adăpat din izvorul cel nesecat al dumnezeieştilor Scripturi. Apoi la vreme cuviincioasă invrednicindu-te tainei Sfintei cununii, cu unsprezece odrasle domneşti Dumnezeu te-a blagoslovit, pe care de asemenea în frica şi în certarea Lui crescându-i, patru au ajuns mucenici măriţi. De aceea de la noi acum auziţi:

Bucuraţi-vă, că dumnezeiasca pronie din nefiinţă în această lume v-a adus.

Bucuraţi-vă, că începutul cel bun, al fricii de Dumnezeu, cu toţii l-aţi pus.

Bucuraţi-vă, căci dulceaţa cea negraită a Sfintelor Scripturi aţi aflat.

Bucuraţi-vă, căci cu osârdie, ziua şi noaptea, din izvoarele lor v-aţi adapat.

Bucuraţi-vă, căci cunoştiinţei fapta cea bună aţi adus.

Bucuraţi-vă, căci râvna voastră nu v-a dat clipa de repaos.

Bucuraţi-vă, căci zilele cele rele ale acestei vieţi bine le-aţi chivernisit.

Bucuraţi-vă, căci călătoria aţi săvârşit şi la limanul ceresc aţi sosit.

Bucuraţi-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credinţă bine v-aţi nevoit!

Condacul al 3-lea

Nu ai voit domnie şi stăpânire pământească, fericite Constantine, ştiindu-te domn în casa şi pe moşia ta, ci mai vârtos ai dorit să domneşti, prin sfinte nevoinţe şi sfinte virtuţi, peste patimi. Iubit-ai puterea cerească a harului Sfântului Duh mai vârtos decât pe cea lumească, şi acum Domnului strigi împreună cu pruncii tăi şi cu sfetnicul Ianache: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Silit ai fost de sfatul cel mare al Ţării Româneşti să primeşti a fi domnitor, căci în vremuri mult tulburate prin înconjurări de oşti şi de vrăjmaşi, blândeţea şi înţelepciunea ta au adus buna ocârmuire. Fericiţi suntem noi că ţi-ai tăiat voia ta şi ai primit greul sceptru domnesc, căci spunând şi tu întru sine-ţi: "eu şi neamul meu vom sluji lui Dumnezeu", ne îndemnaţi pe toţi cu dorire a vă striga:

Bucură-te, noule Moise al Ţării Valahiei şi a ei propăşire.

Bucură-te, că împreună cu tainicul Ianache îi urzeşti buna sporire.

Bucură-te, feciorule Constantin, al lui Hristos viteaz oştean.

Bucură-te, bine urmându-l, tu, minunatule Ştefan.

Bucură-te, Radule, cel vrednic de laude multe.

Bucură-te, micule Matei, dar desăvârşitule la minte.

Bucuraţi-vă, podoabe nepreţuite ale Ţării Româneşti.

Bucuraţi-vă, mărgăritare şi binecuvântări ale oraşului Bucureşti.

Bucuraţi-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credinţă bine v-aţi nevoit!

Condacul al 4-lea

Lăcaşuri ale Sfântului Duh aţi ajuns prin mucenicie, căci şi voi mult aţi ajutat poporul lui Dumnezeu să se zidească în duh, ridicând mănăstiri, biserici, şi tipărind cărţi cu aleasă hrană duhovnicească. Cum dar nu vom cânta Stăpânului tuturor, Celui Ce a binevoit a lucra prin voi, cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Întunericul necredinţei şi al neştiinţei ai izgonit, şi lumina cunoştiinţei dumnezeieşti a strălucit peste ţară, căci, ca şi Solomon, ai iubit, mărite Constantine, podoaba casei lui Dumnezeu. Din tiparniţe au ieşit sfinte cărţi, comori de vindecări, bucuria creştinilor evlavioşi, pentru care vă bucurăm pe voi zicând:

Bucuraţi-vă, iubitorilor de sfinte lăcaşuri şi altare.

Bucuraţi-vă, ctitori de mânăstiri şi dăruitori de odoare.

Bucuraţi-vă, căci tipăriturile voastre din popor întunericul risipesc.

Bucuraţi-vă, căci cărţile Sfântului Ierarh Antim în ţară lumina sporesc.

Bucuraţi-vă, căci voi tipărirea primei Biblii în română aţi continuat.

Bucuraţi-vă, căci apoi Psaltirea, cărţi de slujba şi zidire sufletească ne-aţi dat.

Bucuraţi-vă, căci cărţile voastre şi până astăzi se doresc.

Bucuraţi-vă, Treimea Sfânta în ctitoriile voastre toţi o blagoslovesc.

Bucuraţi-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credinţă bine v-aţi nevoit!

Condacul al 5-lea

Făclii luminătoare pentru Ţările Române şi pentru toată Ortodoxia s-au arătat tiparniţele înfiinţate sau restaurate de voi la Snagov şi Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Târgovişte, Buzau, Tiflis, şi Alep, făcând pe creştinii români şi greci, iviri şi arabi, să cânte cu toţii într-un glas: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Slava nepieritoare ţi-ai dobândit, evlaviosule domn Constantin, şi după dreptate ai fost socotit în vremea ta apărătorul întregii creştinătăţi ortodoxe, căci cine a năzuit către tine şi l-ai trecut cu vederea sau către cine nu s-a revărsat milostivirea ta mai presus de nădejde? Iată pentru ce limbi, seminţii, şi popoare îţi cântă ţie, Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, şi împreună pătimitorilor tăi, unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, vajnici apărători a toată Ortodoxia.

Bucuraţi-vă, căci ne sunteţi tăria, slava, şi bucuria.

Bucuraţi-vă, stâlpi de foc ceresc, voi cerul şi pământul uniţi.

Bucuraţi-vă, că pentru ţara voastră şi întreaga lume mijlociţi.

Bucuraţi-vă, că români şi greci cu graiuri alese va heretisesc.

Bucuraţi-vă, că iviri şi arabi din inimi recunoscătoare vă mulţumesc.

Bucuraţi-vă, că lucrarea voastră mană cerească pentru multe ţări a însemnat.

Bucuraţi-vă, că roade cereşti aţi cules după ce cu lacrimi aţi semănat.

Bucuraţi-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credinţă bine v-aţi nevoit!

Condacul al 6-lea

Dar cum oare vom putea lăuda noi, nevrednicii, râvna voastră pentru Sfintele lui Dumnezeu lăcaşuri? Căci unde nu aţi zidit sau reînnoit biserici, mănăstiri, paraclise, schituri, bolniţe, trapeze? Pentru toate acestea, din toate părţile miluite de voi, oraşe şi sate Româneşti, mănăstiri din Sfântul Munte al Athonului, ca şi din Bulgaria, Serbia, Grecia, Albania, din ostroavele mării greceşti şi de peste tot Răsăritul Ortodox, până la muntele Sinai şi Ierusalim răsuna cântarea: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Precum Binecredinciosul voievod Ştefan cel Sfânt în Moldova, şi voi multe şi alese lăcaşuri de închinăciune aţi ridicat, preafericiţilor, iar daniile voastre pretutindeni au ajuns. Bine aţi înmulţit talanţii voştri, turnul faptelor voastre cele bune desăvârşit l-aţi înălţat, pentru care auziţi:

Bucuraţi-vă, că Marelui Mucenic Gheorghe, lăcaş luminat în Bucureşti i-aţi cladit.

Bucuraţi-vă, că şi Mitropoliei muntene frumoasă clopotniţă i-aţi zidit.

Bucuraţi-vă, strigă vouă mănăstirile de la Sâmbăta de Sus, Râmnicu Sărat, şi Viforâta.

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, vă spun cele de la Brâncoveni, Bistriţa-Vâlcea, şi Arnota.

Bucuraţi-vă, tainic şoptesc cele de la Gura Motrului, Strehaia, şi Sadova.

Bucuraţi-vă, auziţi dinspre Govora, Dintr-un lemn, Mamul, şi Tismana.

Bucuraţi-vă, vă spun bisericile voastre din Făgăraş, Scheilor din Braşov, şi Ocna Sibiului.

Bucuraţi-vă, vi se cântă în cea a Sfântului Mucenic Dumitru din Târgovişte, de la Mogoşoaia, şi Potlogi.

Bucuraţi-vă, mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni, care pentru dreapta credinţă bine v-aţi nevoit!

Continuare la : http://www.crestinortodox.ro/acatiste/67104-acatistul-sfintilor-brancoveni

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu