Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

joi, 15 octombrie 2009

Scrisoarea Frăţiei Danieleilor - Semnarea “Mărturisirii de credinţă”


Scrisoarea Frăţiei Danieleilor din Muntele Athos – semnarea “Mărturisirii de credinţă”
Sfântul Isihasterion al Frăţiei Danieleilor
630 87 Katounakia
Sfântul Munte

11-06 – 2009
Onorabilei congregaţii a clericilor şi monahilor ortodocşi din Salonic
Venerabilii Bătrâni şi Părinţi, totdeauna să vă bucuraţi  şi să săltaţi în Domnul. Cu multă bucurie am primit scurta  şi smerita voastră “Mărturisire de credinţă împotriva ecumenismului” şi vă mulţumim foarte mult. Am parcurs-o cu atenţie încordată.  Ne menţinem acordul cu întregul ei conţinut şi vă exprimăm felicitările noastre sincere şi frăţeşti.
Sfinţiţi Părinţi, sunteţi continuatorii Marilor Mărturisitori şi Purtători de Dumnezeu Părinţi ai noştri, iar răsplata voastră va fi mare, foarte mare de la Domnul, pentru că apăraţi Biserica Ortodoxă şi tradiţia noastră patristică. Ne exprimăm frăţeştile noastre felicitări pentru marea voastră luptă patristică împotriva situaţiei actuale în care se manifestă trădarea ecumenistă[a credinţei]. Nădăjduim că Domnul vă va datăria şi puterea Sa sfântă să depăşiţi nenorocirea actuală şi trădătoarele şiretlicuri ale Papismului.
Cu frăţească dragoste întru Domnul,
Ieromonahul Grigorie Danielidis

Danieleon Brotherhood (Mount Athos) Letter - signing of the "Confession of Faith"
Holy Isyhasterion of the Danieleon Brotherhood
630 87 Katounakia
Holy Mountain


11-6-2009

To the Honourable Congregation of the Orthodox Clerics and Monastics in Thessaloniki.

Honourable Elders and fathers always revel in the double joy and exultation of the Lord.

With great joy we received your short submission "Confession of Faith against Ecumenism" and we thank you very much. We went through it with keen attention. We remain in agreement though out its content and express to you our inwardly brotherly congratulations.
Holy Fathers, you are the continuation of the Great Confessor Godbearing Fathers and your wages will be big, very big, from the Lord because you defend our Orthodox Church and our patristic traditions.
We express to you our innumerable brotherly congratulations for your great patristic struggle against to day's treasonous condition of Ecumenism
.
We hope that the Lord will give you His divine strength and power to overcome the present day scourge of our time and the treasonous ruses of Papism.

With Brotherly love in the Lord
Hieromonk Gregory Danielidis
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu