Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 10 noiembrie 2009

Sfântul Arsenie Capadocianul, prăznuit pe 10 noiembrie(II)


Locuitorii din Farasa spuneau: “în ţara noastră, noi n-am ştiut niciun doctor, ci alergam la Hagiefendi[aşa îl numeau pe Sf. Arsenie]. În Grecia am aflat de doctori, dar când le spuneam altora despre asta li se pare ciudat...”
Printre alte daruri, îl avea şi pe cel  profetic. Îi spusese Domnul că vor pleca spre Grecia, iar asta se va întâmpla pe 14 august 1924, prin schimbul de populaţie. Şi-a cunoscut mai dinainte moartea şi că se va petrece pe o insulă...
[Înainte de plecare, Sf. Arsenie s-a grăbit să boteze pe toţi copiii nebotezaţi. Pe unul din aceştia le-a cerut părinţilor să-l numească Arsenie în loc de Christos, numele bunicului copilului. Apoi a spus profeţind : « Voi vreţi să puneţi un copil la picioarele bunicului său, eu cum să nu vreau să-mi pun un monah la picioare ? ». Aşadar, cum menţionează Cuviosul Paisie Aghioritul în cartea sa despre Sf. Arsenie, ori a întrevăzut că va deveni monah într-o zi, ori a lăsat o moştenire spirituală nepotului său. Ambele cazuri arată că era un om sfânt.].

 Icoana Sfântului Arsenie Capadocianul

Trei zile înainte de adormirea sa, Panaghia a venit la el şi l-a purtat împrejurul Muntelui Athos, la bisericile pe care el îşi dorise atât de mult să le vadă, dar nu putuse, şi i-a spus că în trei zile se va afla în faţa Domnului, pe Care îl iubea aşa de mult şi căruia i se dăruise întreg.
A adormit pe 10 noiembrie 1924.
 

[În 11 februarie 1986 el a fost canonizat de Patriarhia Ecumenică]


« Părintele Arsenie a mărturisit adevărata Ortodoxie cu viaţa lui ortodoxă. Şi-a mortificat trupul prin asceză din dragostea sa arzătoare faţă de Dumnezeu şi a preschimbat suflete cu harul lui Dumnezeu. A crezut din inimă şi a vindecat pe mulţi, credincioşi şi necredincioşi. Puţine vorbe, multe minuni. A trăit multe şi a ascuns multe trăiri. În interiorul învelişului său dur, ascundea un rod duhovnicesc dulce. Un tată aspru cu sine, dar  foarte iubitor cu copiii săi. Nu i-a bătut niciodată cu legea... Ca slujitor al CeluiPreaînalt, el n-a ...pământul, iar ca administrator al Sfintelor Taine, a strălucit deasupra lumii.”(Bătrânul Paisie din Sfântul Munte) (http://elderpaisios.com/Books/Authored/arsenios_book.htm)


Biografia completă şi minunile(care sunt foarte multe) Sf. Arsenie au fost adunate de Cuviosul Paisie Aghioritul  şi publicate de Mănăstirea Sf. Ioan Teologul din Suroti(fondată de Cuviosul) cu titlul: Sfântul Arsenie Capadocianul. Moaştele Sf. Arsenie se află în biserica închinată lui în Mănăstirea Sântului Ioan, unde lucrează în continuare multe minuni.

Cuviosul Paisie în faţa Sfântului Cap făcător de minuni al Sfântului Arsenie, ocrotitorul şi călăuza sa spirituală
(http://www.agiosarsenios.com/images/Agioi&Gerontes/agiosarsenios/IMAGE0006.JPG)
Când Sf. Arsenie întâlnea o situaţie care cerea rugăciuni ce nu existau în cărţi, el folosea de obicei un psalm ca rugăciune şi binecuvântare. Mai jos, o traducere a Psaltirii de către Sf. Arsenie :

Sfântul Arsenie să mijlocească pentru noi !


Sf. Arsenie alături de patria sa, Farasa din Capadocia şi locul în care se află sfintele sale moaşte, biserica sa din Mănăstirea Sfântului Ioan Teologul, Suroti(http://www.pigizois.net/agioi/arsenios_kapadokis/arsenios_kapadokis.jpg)

Απολυτίκιον Ήχος γ' Θείας πίστεως
Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιον, του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσιν πάρέχεις ταχείαν βοήθειαν. Πάτερ όσιε Χριστόν τον Θεόν ικέτευε δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Apoliticonul Sf. Arsenie Capadocianul pe glasul trei
Te-ai luptat să duci o viaţă inspirată de Dumnezeu, ai devenit un vas sfinţit al Sfântului Duh, purtătorule vde Dumnezeu, Arsenie, şi ţi s-a dat darul facerii de minuni, oferind tu orişicui ajutorul tău, sfânt Părinte al nostru, te rugă, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.
Cu rugăciunile Sfântului Arsenie, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe noi! Amin !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu