Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 10 martie 2009

Teologi români: Părintele Ilarion Felea


Părintele Ilarion Felea, profesor de teologie, s-a născut pe 21 martie 1903, în Valea Brad, jud. Hunedoara, într-o familie de preot şi a decedat la 18 septembrie 1961, în închisoarea de la Aiud. A făcut studii secundare la liceele "Avram lancu" din Brad (1914-1920) şi Moise Nicoară" din Arad ( 1920-1922), şi studii superioare la Academia teologică "Andreiana" din Sibiu (1922 - 1926), cu examene de licenţă (1932) şi doctorat (1939) la Facultatea de Teologie din Bucureşti, Facultatea de Litere şi Filozofie din Cluj (abs. 1929).
A slujit ca preot în Valea Brad (1927-1930), în Arad-Şega (1930-1939), unde a ridicat o biserică parohială, apoi la catedrala din Arad 1939-1958); a fost profesor de Dogmatică şi Apologetică la Academia Teologică din CIuj (1937-1938) şi la cea din Arad (1938-1948), rector (1947-1948), iconom stavrofor (1947). A fost redactor al foilor "Biserica şi Şcoala" (1939-1945) si "Calea Mântuirii (5 Sept. 1943 - 3 iun. 1945 si 1 ian. - 22 dec. 1946) din Arad.
A fost arestat şi deţinut în timpul regimului comunist (6 ian. 1949 - 5 ian. 1950, sept. 1958 - 8 sept. 1961), fiind condamnat la 20 de ani muncă silnică "pentru uneltire contra ordinei sociale" şi 20 de ani temniţă grea pentru "activitate intensă contra clasei muncitoarei şi a mişcării revoluţionare".

Lucrări:

"Convertirea creştină " (Sibiu, 1935)

"Critica ereziei baptiste" (Sibiu, 1937)

"Dumnezeu şi sufletul în poezia romană contemporană" (Cluj, 1937)

"Pocainţa. Studiu de documentare teologică şi psihologică" (Sibiu, 1939, teza de doctorat)

"Teologie şi preoţie" (Arad, 1939)

"Paisie şi paisianismul" (Cluj, 1940)

"Catehism creştin ortodox" (Arad, 1940)

"Duhul adevarului. Predici" (Arad, ed. I, 1942, ed. a II-a, 1943, premiată de Academia Română);

"Religia iubirii" (Arad, 1946)

"Mântuirea" (Arad, 1947)

"Religia culturii" (Arad, 1994)

Sute de articole şi predici în "Telegraful Roman" şi "Revista Teologică" de la Sibiu, "Biscrica şi şcoala" şi "Calea Mântuirii"- Arads "Duh şi Adevăr" -Timişoara etc.; -

Şase volume rămase în manuscris.

Publicat în 2008: Spre Tabor( trei volume).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu