Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι - ΚΟΙΝΩΝΙA -

marți, 5 mai 2009

Cronica unui pelerin - V -


Alba Iulia – la Catedrala Reîntregirii, bucurie a inimii şi a ochilor. Splendoare arhitecturală şi iconografică. Prilej de meditaţie la unirea din veacul al XVI-lea şi la Reîntregirea din 1918, sub domnia Regelui Ferdinand, ctitor împreună cu Regina Maria, al catedralei. A fost construită între anii 1921-1922, în memoria vechii catedrale mitropolitane rectitorite de Mihai Viteazul(în 1597) şi ca simbol al unităţii neamului românesc. Aici s-au încoronat suveranii României, la 15 octombrie 1922. Biserica este de tip bizantin în formă de cruce greacă înscrisă. Pictura murală în stil neobizantin îi aparţine lui Costin Petrescu şi ucenicilor lui. « Catedrala nu reprezintă stilul specific al unei anumite epoci istorice, ci sinteza mai multor elemente arhitectonice şi decorative tradiţionale româneşti ». În prezent, ea este sediul Arhiepiscopiei de Alba Iulia.

Fotografii Koinonia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu